Minskad klimatpåverkan, ökad biologisk mångfald och ett hållbart vattenuttag är exempel på områden där Svenskt Sigill driver utvecklingen inom lantbruket.

Några av de mest hållbara produkterna i världen 

Bara mat och blommor producerade i Sverige får bära Svenskt Sigill samtidigt som Svenskt Sigills regler är så mycket mer än svensk lag. I Sverige har vi den strängaste lagstiftningen i världen när det gäller djurskydd och bland de strängaste tolkningarna när det gäller växtskyddsmedel. Dessutom visar vetenskapliga sammanställningar från t.ex. IPCC att många delar av svensk produktion bidrar till lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med andra länder.  

Svenskt Sigills regelverk går utöver svensk lag när det gäller djurskydd, växtskydd och påverkan på klimatet. Dessutom driver vi utvecklingen inom lantbruket när det gäller minskad klimatpåverkan, ökad biologisk mångfald och ett hållbart vattenuttag. Därför är mat och blommor märkta med Svenskt Sigill några av de mest hållbara i världen. 

Minskad klimatpåverkan

Att ständigt arbeta för en resurseffektiv uppfödning och odling är en grundbult inom Svenskt Sigill. Det är klimatsmart att ha friska djur, hög skörd och att använda rätt insats vid rätt tillfälle. Certifieringen som ligger till grund för märkningen Svenskt Sigill bidrar också till ordning och reda på gården vilket gör uppföljning av olika insatser enklare. Det kan låta lite men en effektiv produktion är något av det viktigaste som finns för att minska matens klimatpåverkan. Därför ger mat och blommor odlade enligt Svenskt Sigills regler ofta lägre klimatpåverkan.  

Tillvalsmärkningen Svenskt Sigill Klimatcertifierad är den vassaste märkningen för en minskad klimatpåverkan på svensk mat och blommor idag. Certifieringen togs fram 2009 tillsammans med ledande experter och uppdaterades 2020.   

Ökad biologisk mångfald

År 2018 lanserade Svenskt Sigill helt unika regler för biologisk mångfald inom frukt och grönt. Över 1000 odlare genomför nu tusentals åtgärder för att öka antalet humlor, bin, fåglar och andra insekter i jordbrukslandskapen. Odlarna kan välja från en lista - för att säkerställa att rätt åtgärder görs på rätt plats. Totalt handlar det om tusentals åtgärder som kommer att genomföras under de närmaste åren. Succesivt förs liknande regler in för även andra områden som spannmål och oljeväxter samt prydnadsväxter och plantskolor.

Våren 2020 vann Svenskt Sigills dåvarande hållbarhetschef Helena Allard SLU Artdatabankens Naturvårdspris för dessa enastående insatser för den biologiska mångfalden. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med ökad biologisk mångfald 

Naturbeteskött

Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda märkningen som garanterar att djuren betat på de unika och hotade naturbetesmarkerna. Naturbetesmarker har en artrikedom som kan jämföras med den som finns i regnskogen, över 40 arter av kärlväxter kan växa på bara en kvadratmeter. De växter, insekter och fåglar som är beroende av naturbetesmarkerna är också beroende av att marken faktiskt betas lagom mycket varje år. Samtidigt kan djuren växa långsammare eftersom naturbetesmarken ofta inte har samma mängd mat som en odlad gräsmark som plöjs och gödslas. Därför behövs en speciell märkning där bonden får lite mer betalt.

Hållbart vattenuttag 

Vatten är en resurs som vi för det mesta har gott om i Sverige. Men med ett förändrat klimat där extremt väder med torka eller översvämningar blir vanligare behövs anpassning av odlingen. Bevattning blir vanligare och då behöver den ske på ett hållbart sätt. Därför ställer Svenskt Sigill krav på att bevattning måste ske från en källa som kan hantera uttaget utan att orsaka någon skada på vattenlevande djur eller påverka vattendraget nedströms. 

Snabba fakta om Svenskt Sigill

Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Här listar vi en bråkdel av allt som du kanske vill veta om Svenskt Sigill.