Snabba fakta om Svenskt Sigill

Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Här listar vi en bråkdel av allt som du kanske vill veta om Svenskt Sigill.

MILJÖHÄNSYN

Biologisk mångfald

Odlare som är certifierade enligt Svenskt Sigill måste göra åtgärder för att öka mängden insekter, fåglar och blommor kring sina odlingar. Det handlar om att plantera blommande träd och buskar, blommande fältkanter, skalbaggsåsar eller bygga insektshotell.

Tillvalsmärkningen Svenskt Sigill Naturbeteskött är en av de viktigaste åtgärderna för biologisk mångfald i Sverige just nu. Den innebär fler betande djur på speciellt utsatta betesmarker. På naturbetesmarker finns många av de mest hotade arterna av blommorna och insekterna i Sverige och de mår bra av bete.

Ekologisk odling?

Nej. Svenskt Sigill är inte en ekologisk märkning. Svenskt Sigill strävar också efter hållbarhet men har valt en annan väg än ekologiskt. Svenskt Sigill vill bygga våra regler på vetenskap och den senaste forskningen. Svenskt Sigill tycker också att det är viktigt att vi har en effektiv odling/uppfödning för att ha mindre klimatpåverkan och kan använda mindre mark för matproduktion.

Handelsgödsel/ Mineralgödsel

är tillåtet och det finns krav på skyddszoner mot vatten, styrning av användningen, krav på växtodlings- och gödslingsplan och gödsel med lågt kadmiuminnehåll. Oavsett vilken gödsel som används, mineralgödsel eller stallgödsel, så ska plantan ta upp näringen för att minimera risken för läckage till vatten. Gödsling med avloppsslam är inte tillåtet.

Minskad klimatpåverkan

Att ständigt arbeta för en resurseffektiv uppfödning och odling är en grundbult inom Svenskt Sigill. Det är klimatsmart att ha friska djur, hög skörd och att använda rätt insats vid rätt tillfälle. En effektiv produktion är något av det viktigaste som finns för att minska matens klimatpåverkan. Därför ger mat och blommor odlade enligt Svenskt Sigills regler ofta lägre klimatpåverkan.

Tillvalsmärkningen Svenskt Sigill Klimatcertifierad är den vassaste märkningen för en minskad klimatpåverkan på svensk mat och blommor idag. Certifieringen togs fram 2009 tillsammans med ledande experter och uppdateras just nu med den allra senaste forskningen.

Bekämpningsmedel

är tillåtet om skörden hotas men vissa preparat är helt förbjudna. Man måste ha skyddszoner mot vattendrag och skydd mot biotoper. I första hand arbetar odlaren med förebyggande arbete och biologiska bekämpningsmedel.

Genetiskt modicierade organismer (GMO)

är inte tillåtet eftersom det i dagsläget inte finns någon genetiskt modifierad organism inom svensk odling och lantbruk som leder till en större miljönytta än den risk som odlingen kan medföra.

Vattenanvändning

Vattenuttag för bevattning måste vara hållbart så att vattentäkten som vattnet kommer ifrån kan hantera belastningen och så grannar inte påverkas negativt.

Förpackningar

Det finns inga specifika krav på förpackningsmaterialet från Svenskt Sigill även om många av våra bönder jobbar mycket med miljövänligare förpackningar på olika sätt.

Palmolja

Om palmolja används ska den vara certifierad med en certifiering som ställer krav på spårbarhet till plantage. T.ex. RSPO, KRAV eller Rainforest Alliance. Tillåts bara i undantagsfall då motsvarande svenska produkter inte finns att tillgå.

 

DJUROMSORG

Utevistelse

Krav på att alla lamm ska vistas på bete minst en månad (utöver lagkrav). Alla nötkreatur måste gå på bete under betessäsongen. Köttdjur måste gå på bete dygnet runt och mjölkkor måste gå ute minst 10 timmar per dygn.

Liggplats

Helspaltgolv än inte tillåtet. Grisar och nötkreatur måste ha hela liggytor. Kycklingar ska ha ordentligt med yta att springa och röra sig på.

Djurvälfärd

Djur ska vara friska, må bra och kunna utföra sina naturliga beteenden. 

Kraftfoder

Max 50 % kraftfoder är tillåtet till nötkreatur och lamm.

För tillvalsmärket Svenskt Sigill Naturbeteskött gäller max 30 % kraftfoder vintertid.

 

ÖVRIGT

Livsmedelstillsatser

Syntetiska tillsatser som färgämnen, aromer, smakförstärkare eller sötningsmedel är inte tillåtna.

Etiska arbetsvillkor

Svensk lag gäller på Svenskt Sigill nivå.

Tillvalsmärkningen Svenskt Sigill Arbetsvillkor garanterar sjysta arbetsvillkor på gården eller vid odlingen. Den gäller både inhyrd och anställd arbetskraft. Dessutom regleras att arbetskraften får avtalsenlig lön.

 

KONTROLL

Oberoende kontroller

Revisioner på gårdarna utförs av oberoende certifieringsföretag (så kallad tredjepartskontroll).

Frekvens på kontrollerna

Certifikatet är giltigt i 2 år. Egenkontroll genomförs vartannat år och revision på gården/odlingen vartannat.

 

Har du fortfarande frågor? Kolla på vår frågor och svar sida>>>