Snabba fakta om Svenskt Sigill

Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Här listar vi en bråkdel av allt som du kanske vill veta om Svenskt Sigill.

MILJÖHÄNSYN

Odlare som är certifierade enligt Svenskt Sigill måste göra åtgärder för att öka mängden insekter, fåglar och blommor kring sina odlingar. Det handlar om att plantera blommande träd och buskar, blommande fältkanter, skalbaggsåsar eller bygga insektshotell.

Tillvalsmärkningen Svenskt Sigill Naturbeteskött är en av de viktigaste åtgärderna för biologisk mångfald i Sverige just nu. Den innebär fler betande djur på speciellt utsatta betesmarker. På naturbetesmarker finns många av de mest hotade arterna av blommorna och insekterna i Sverige och de mår bra av bete

Nej. Svenskt Sigill är inte en ekologisk märkning. Svenskt Sigill strävar också efter hållbarhet men har valt en annan väg än ekologiskt. Svenskt Sigill vill bygga våra regler på vetenskap och den senaste forskningen utan att vara bundna till EU:s regelverk för ekologisk produktion. Svenskt Sigill tycker också att det är viktigt att vi har en effektiv odling/uppfödning för att ha mindre klimatpåverkan och kan använda mindre mark för matproduktion.

Konstgödsel, handelsgödsel eller så kallad mineralgödsel är tillåtet i Svenskt Sigill och det finns krav på skyddszoner mot vatten, styrning av användningen, krav på växtodlings- och gödslingsplan och gödsel med lågt kadmiuminnehåll. Oavsett vilken gödsel som används, mineralgödsel eller stallgödsel, så ska plantan ta upp näringen för att minimera risken för läckage till vatten. Gödsling med avloppsslam är inte tillåtet.

Att ständigt arbeta för en resurseffektiv uppfödning och odling är en grundbult inom Svenskt Sigill. Det är klimatsmart att ha friska djur, hög skörd och att använda rätt insats vid rätt tillfälle. En effektiv produktion är något av det viktigaste som finns för att minska matens klimatpåverkan. Därför ger mat och blommor odlade enligt Svenskt Sigills regler ofta lägre klimatpåverkan.

Tillvalsmärkningen Svenskt Sigill Klimatcertifierad är den vassaste märkningen för en minskad klimatpåverkan på svensk mat och blommor idag. Certifieringen togs fram 2009 tillsammans med ledande experter och uppdateras just nu med den allra senaste forskningen.

Växtskyddsmedel eller bekämpningsmedel är tillåtet om skörden hotas men vissa preparat är helt förbjudna. Man måste ha skyddszoner mot vattendrag och skydd mot biotoper. I första hand arbetar odlaren med förebyggande arbete och biologiska bekämpningsmedel.

Genetiskt modifierade organismer så kallad GMO är inte tillåtet eftersom det i dagsläget inte finns någon genetiskt modifierad organism inom svensk odling och lantbruk som leder till en större miljönytta än den eventuella risk som odlingen kan medföra. Här har vi låtit försiktighetsprincipen råda tills det finns användningsområden med så stor positiv effekt att det behöver utvärderas igen.

Vattenuttag för bevattning måste vara hållbart så att vattentäkten som vattnet kommer ifrån kan hantera belastningen och så grannar inte påverkas negativt. Det här är ett område som Svenskt Sigill har varit först i Sverige med att kontrollera. 

Svenskt Sigill lägger fokus på gården och produktionen. Det är där som den största miljöpåverkan sker och därför är det där som vi kan göra störst skillnad för både miljö- och klimatpåverkan. Det finns inga specifika miljökrav på förpackningsmaterialet från Svenskt Sigill även om många av våra bönder jobbar mycket med miljövänligare förpackningar på olika sätt. Det är ju de bästa bönderna som är mest i framkant i hållbarhetsfrågor som använder vår märkning. 

Om palmolja används ska den vara certifierad med en certifiering som ställer krav på spårbarhet till plantage. T.ex. RSPO, KRAV eller Rainforest Alliance. Palmolja tillåts bara i undantagsfall om motsvarande svenska produkter inte finns att tillgå.

DJUROMSORG

Krav på att alla lamm ska vistas på bete minst en månad. Alla nötkreatur måste gå på bete under betessäsongen. Köttdjur måste gå på bete dygnet runt och mjölkkor måste gå ute minst 10 timmar per dygn. Tjurar är ett undantag på grund av säkerhetsrisker med att ha tjurar på bete. 

Helspaltgolv än inte tillåtet för nötkreatur. Grisar och nötkreatur måste ha hela liggytor. Kycklingar ska ha ordentligt med yta att springa och röra sig på.

Djur ska vara friska, må bra och kunna utföra sina naturliga beteenden. Vi har också ett krav på att alla djur ska vara anslutna till ett djurhälsoprogram.

Max 50 % kraftfoder är tillåtet till nötkreatur och lamm.

För tillvalsmärket Svenskt Sigill Naturbeteskött gäller max 30 % kraftfoder vintertid.

ÖVRIGA REGLER

När du köper mat eller blommor märkta med Svenskt Sigill kan du vara säker på att den är odlad, född, uppfödd, producerad, slaktad, förädlad och förpackad i Sverige. 

Svenskt Sigill garanterar spårbarhet hela vägen tillbaka till den enskilda gården eller odlingen. I vissa fall till och med tillbaka till det specifika fält där grödan har växt.

Råvaror och växter som märks med Svenskt Sigill ska bestå av 100% Sigillråvara.

Här kan du läsa mer om vår alltid svenskt garanti

Syntetiska tillsatser som färgämnen, aromer, smakförstärkare eller sötningsmedel är inte tillåtna.

Svensk lag gäller på Svenskt Sigill nivå.

Tillvalsmärkningen Svenskt Sigill Arbetsvillkor garanterar schyssta arbetsvillkor på gården eller vid odlingen. Den gäller både inhyrd och anställd arbetskraft. Dessutom regleras att arbetskraften får avtalsenlig lön.

KONTROLLER

Revisioner på gårdarna utförs av oberoende certifieringsföretag. IP Sigill som alla företag som använder märket måste vara certifierade mot är en så kallad tredjepartskontroll eller ackrediterad tredjepartscertifiering. Läs mer om hur våra kontroller går till >>>

Certifikatet är giltigt i 2 år. Egenkontroll genomförs vartannat år och skickas till det oberoende certifieringsföretag som företaget anlitar. Revision på gården/odlingen/företaget sker vartannat år. Men reglerna ska alltid följas och eventuellt brott mot detta kan leda till uteslutning. 

Läs mer om våra kontroller>>> 

ALLA REGLER

Vill du verkligen nörda ner dig i våra regler? Här kan du titta på alla regelhandböcker för våra olika certifieringar inom IP Sigill som ligger bakom märkningen, på vår webbplats för företag.