Klimatcertifierade grönsaker ger lägre utsläpp 

Grönsaker som bär märket Svenskt Sigill Klimatcertifierad har bidragit med mindre utsläpp av växthusgaser än andra. Detta beror på att odlaren har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan. Genom att följa reglerna för klimatcertifieringen görs rätt saker i odlingen vilket leder till klimatsmarta grönsaker. 

Forskare tar fram åtgärder 

När Svenskt Sigill tar fram regler för klimatcertifieringen har Sveriges främsta forskare på odling och klimat deltagit i arbetet. De analyserar vad som är de största utsläppskällorna vid odling av grönsaker och vad en odlare kan göra åt dem.  

Vad gör odlaren för att minska klimatpåverkan? 

Odlaren behöver följa strikta regler som kontrolleras av en oberoende revisor på plats på företaget. Reglerna ser olika ut för grönsaker som odlas utomhus och för de som odlas i växthus.  

Växthus 

Grönsaker som odlas i växthus är till exempel tomater och gurka. För att minska klimatpåverkan från ett växthus blir det väldigt viktigt hur man sköter uppvärmning och isolering. Att byta energikälla för uppvärmningen till förnybar energi ger enormt stora effekter, upp till 80 % lägre klimatpåverkan från växthuset. Idag är många svenska växthus uppvärmda med förnybar energi även om de inte är klimatcertifierade. Andra regler som ger en klimatsmart odling av grönsaker är: 

 • Att använda en mycket stor andel förnybar energi redan idag och 100 % till 2028. 

 • Återanvänder växtnäring för att minska behovet av att köpa in gödsel 

 • Att använda energiväv eller plastfolie under vinterhalvåret för att isolera växthuset. 
 • Att göra en energikartläggning och spara energi även om den är förnybar. 
 • Att använda 100% förnybar el.  
 • Att undvika kylanläggningar med syntetiska köldmedier, samt att se till att köldmedium inte läcker.  

Utomhusodling

Grönsaker som odlas utomhus på fält kan vara till exempel morötter, sparris, olika sorters sallat, kål och lök. För att minska klimatpåverkan från grönsaker som odlas på fält utomhus är det viktigast att ha hög skörd i förhållande till vilken mängd gödsel eller antalet körningar som behövs. Mycket skörd för lite input helt enkelt. Gödslingen ska också vara så precis och exakt som möjligt. Då har odlaren gjort något åt de viktigaste utsläppen av växthusgaser.   

Det här gör odlaren för att grönsakerna ska vara så klimatsmarta som möjligt: 

 • Stallgödsel ska spridas på ett sätt som minskar riskerna för att lustgas bildas och kan gå upp i luften. 
 • Friska grödor som ger stor skörd ger låga klimatavtryck per grönsak, odlaren ger grönsakerna gödsel och vatten om och när det behövs och följer noga upp vad odlingen behöver. 
 • Om mineralgödsel behövs så används bara sådan som har lägre klimatavtryck vid produktionen så kallad lustgasrenad mineralgödsel 
 • Sparar energi genom till exempel sparsam körning som minskar utsläppen när maskiner behövs i odlingen. 
 • Använder förnybar energi, ska vara 100 % förnybart till år 2028 
 • Odlar så kallade fånggrödor efter skörd för att fånga upp överflödig växtnäring från jorden. Det hindrar näring från att läcka till vattnet och gör att mängden kol i marken ökar istället för att avgå upp i luften som koldioxid. 

 Dessutom uppfyller odlaren kraven för en Svenskt Sigill-odlare vilket bland annat innebär att odlaren:

 • Gör åtgärder för att öka den biologiska mångfalden på gården 
 • Gör åtgärder för att minska övergödning av våra vatten, t.ex. har en bevuxen remsa intill vattendrag för minskad avrinning av växtnäring till vattnet 
 • Vattnar sina grödor med vatten från hållbara källor.